קובץ התקנות מס' 1075,

מיום י"ט בכסלו התשכ"א,

(8.12.1960), עמ' 445

תיקונים: ק"ת התשכ"א, עמ' 1875; התשכ"ג, 45, 2026; התשכ"ו, 1908; התשל"ג, 164, 1872; התשל"ו, 800; התשל"ז, 1474; התשל"ח, 1515; התשל"ט, 19, 664; התש"מ, 1016; ק"ת-חש"מ, התשמ"א, 230, 862, 1224; התשמ"ב, 301, 651, 960; התשמ"ג, 145, 462  א', 463 א', 469; התשמ"ד, 78, 280, 535;

התשמ"ה, 5, 20, 114, 227, 484; התשמ"ז, 350; התשנ"ג, 160; התשנ"ח, 224.

 

חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א - 1960

 

 

            בתוקף סמכותה לפי סעיף 99  לפקודת העיריות, 1934 [1], וסעיף 25

            לפקודת התעבורה[2] , מתקינה מועצת עיריית ירושלים חוק עזר זה:

 

1          בחוק עזר זה -                                                                                                   הגדרות

 

"אוטובוס" - כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור

בתקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד-1954 [3].

 

"אזור" - אזור חניה שקבע ראש העירייה במפת אזורי חניה המופקדת                    ק"ת-חש"ם

במשרד מזכיר העירייה והפתוחה לעיון כל המעונין בדבר בשעות העבודה               התשנ"ג,

הרגילות של העירייה;

 

"בעל" - לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממקום או מחלק                   ק"ת התשל"ט

ממנו, בין בזכותו הוא ובין כבא כח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

של המקום ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות המחזיק;

 

"גורר" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                               ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשנ"ג

 

"גרור" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                               ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשנ"ג,

 

"היתר בניה" - היתר בניה שניתן לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 [4].                     ק"ת התשל"ט

 

"כביש" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                              ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשמ"ה

 

"כביש חד-סטרי" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                           ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשנ"ג

 

"כרטיס חניה" - כרטיס המשמש לתשלום אגרת הסדר במקום חניה מסודר,                       ק"ת-חש"ם

בין אם הוא עשוי מניר, מקרטון, מפלסטיק, או מכל חומר אחר, ובין אם הוא          התשמ"ה

אלקטרוני או מכל סוג אחר;

 

"מדרכה" - כמשמעותה בתקנות התעבורה;

 

 

 

"מונית" - רכב ציבורי שאיננו אוטובוס;                                                               ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשמ"ה

 

"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה במקום או בחלק ממנו כבעל או בכל אופן אחר;    ק"ת התשל"ט

 

"מעבר חצייה" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                   ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשמ"ה

 

 

"מפגש מסילת ברזל" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                           ק"ת-חש"ם

התשמ"ה

"מפקח על התעבורה" - לרבות אדם שמפקח על התעבורה העביר אליו את

סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 

"מקום חניה" - מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 או מקום שנקבע             ק"ת התשל"ט

כמקום המיועד לחניה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה;

 

"מקום חניה מוסדר" - מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3;

 

"מקום חניה פרטי" - מקום חניה המתנהל על ידי אדם - פרט למועצת העירייה –

לשם הפקת רווחים;

 

"עיריה" - עירית ירושלים;

 

"מפקח" - אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה להיות מפקח לעניין

חוק עזר זה;

 

"עובר דרך" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                       ק"ת-חש"ם

התשמ"ה

 

"צומת" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                              ק"ת-חש"ם

התשמ"ה

 

"קו עצירה" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                        ק"ת-חש"ם

התשמ"ה

 

"קצין משטרה" - כמשמעותו בתקנות התעבורה, לרבות אדם שקצין המשטרה         ק"ת-חש"ם

העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;                                  התשנ"ג

 

"ראש העירייה" - לרבות רשות התימרור המקומית לתחום השיפוט של העיריה       ק"ת-חש"ם

ולרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או     התשנ"ג

מקצתן;

 

"רחוב" - דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה , והנמצאת בתחום העירייה,

לרבותחלק מרחוב;

 

"רכב" - כמשמעותו בסעיף 2 (1) לפקודת התעבורה, למעט אופניים;

 

"רכב מסחרי", "רכב פרטי" ורכב ציבורי" - כמשמעותם בפקודת התעבורה;         ק"ת-חש"ם

התשנ"ג

 

 

"רשות רישוי" - מוסד תכנון כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 4      ק"ת התשל"ט

או רשות רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1868 5

 

"רשות תימרור מקומית" - כמשמעותה בתקנות התעבורה;                                                ק"ת-חש"ם

התשנ"ג

 

"רשות תימרור מרכזית" - כמשמעותה בתקנות התעבורה;                                               ק"ת-חש"ם

התשמ"ה

 

"שביל" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                              ק"ת-חש"ם

תשמ"ה

 

"שטח הפרדה" - כמשמעותו בתקנות התעבורה;                                                   ק"ת-חש"ם

התשמ"ה

 

"תמרור" - כמשמעותו בתקנות התעבורה (סדרי תנועה), התשי"ג-1953 6;

 

"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 7.                                     ק"ת-חש"ם

התשנ"ג

 

2.        ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, ובהסכמת רשות                 סמכות

תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה,              להסדיר חנית

לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לייחד         רכב

רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים                        ק"ת-חש"ם

של רכב וכן לקבוע את הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת                       התשנ"ג

מספר כלי הרכב המותר להחנות באותו מקום בבת אחת.

 

3          (א)        ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, לקבוע                   מקום חניה

מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן          ק"ת התשל"ו

או באמצעות מכשירים מיכניים או אלקטרוניים או באמצעות

כרטיס חניה.

 

*(ב)       סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה                        ק"ת-חש"ם

לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.                                       התשנ"ג

 

*(ג)       סודרה החניה באמצעות מכשירים מכניים, או אלקטרוניים חייב אדם       ק"ת-חש"ם

            המעמיד רכב במקום החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים      התשנ"ג

            לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף לאותו שטח, ולהפעיל את

המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

 

*(ד)       סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום

החניה –

 

*(1)       להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע

או באופן אחר - אם ישנם שטחים מסומנים;

 

 

 

 

*(2)       מיד עם החניית הרכב להפעיל את כרטיס החניה או לתלוש                        ק"ת-חש"ם

או לנקב או לגלות או למחוק את חלקי כרטיס החניה שבהם          התשמ"ב

מסומנים התאריך ומשך החניה, הכל בהתאם להוראות                 ק"ת-חש"ם

שעל גבי כרטיס החניה או המצורפות לו או למספר כרטיסי חניה;  התשנ"ג

 

*(3)       להצמיד את כרטיס החניה לחלון הדלת הקדמית של                     ק"ת התשל"ז

הרכב, בצד הקרוב למדרכה, מבפנים, באופן שסימון משך

החניה והתאריך ייראו מבחוץ;

 

*(4)       לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס             ק"ת-חש"ם

החניה או המצורפות אליו, או אל מספר כרטיסי חניה, ועל                        התשמ"ב,

התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה בכל הנוגע למקום               ק"ת-חש"ם

החניה, זמני החניה המותרים,משך החניה, סימון כרטיס               התשמ"ד

החניה וכל ענין אחר הקשור בהסדרת החניה.

 

*(ה)      הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם                  ק"ת התשל"ו

המעמיד רכב באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים        התשל"ו

לשם כך בהתאם להוראות הכתובות בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.

 

4         *(א)      לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון     מקום חניה

מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון                                                           פרטי

 

(ב)                הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העירייה והוא רשאי לתתו, לבטלו או

להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם

או לבטלם.

 

(ג)                  תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 

**(ד)      משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש לעירייה, לפני קבלתו, אגרה              ק"ת-חש"ם

בשיעור                                                                                                 התשמ"ד

 

(1)                           120 שקלים בעד כל מקום חניה פתוח המיועד להחניית או

להעמדת רכב אחד;

(2)                           180 שקלים בעד כל מקום חניה מקורה המיועד להחניית או

להעמדת רכב אחד.

 

(ה)        ראש העיריה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 

(ו)                  רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה

ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

 

4א.      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, מקום שנקבע כמקום המיועד לחניה לפי                  מקום חניה

החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה -                                           לפי החלטת

רשות רישוי

או בהיתר

*(1)       חייב בעליו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר             בניה

את השימוש באותו מקום לצרכי חניה;                                                    ק"ת התשל"ט

 

 

 

 

 

*(2)       לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי למנוע את החניה באותו מקום,

כפי שנקבע כאמור;

 

(3)        ראש העירייה רשאי לדרוש מבעליו של אותו מקום לעשות כל פעולה

הדרושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום לצרכי חניה, וכן

להורות לכל אדם להמנע מעשיית מעשה המפריע לשימוש האמור;

 

(4)     ראש העירייה רשאי לסרב ליתן רשיון לפי סעיף 4 או להתנות מתן

הרשיון בקביעת מחירים מירביים לחניה או בקביעת סידורי חניה, הכל

לפי שיקול דעתו.

 

5.        *(א)      לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב                      איסור חניה

ברחוב במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש העיריה לפי סעיף 2, והאיסור

מסומן בהתאם להודעה בדבר קביעת סוגי תמרורים, צורתם ופירושם8

(להלן - ההודעה), על ידי תמרור אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או

להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

 

           *(ב)       לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב

            במקום חניה, אלא –

 

            *(1)       אם הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש העירייה;

 

                        *(2)       בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר - אם יש

שטחים מסומנים כאלה;

 

*(3)       בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;

 

*(4)       כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה

בבת אחת.

 

*(ג)       לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב על        ק"ת-חש"ם

מדרכה, למעט על מדרכה שנקבעה כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3                        התשמ"ה

 

*(ד)       לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב                        ק"ת-חש"ם

            ברחוב במקום שהחניה בו נאסרה אף שלא בידי ראש העיריה והאיסור      התשמ"ה

מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970 9.

 

*(ה)      לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב,                      ק"ת-חש"ם

באופן                                                                                                    התשמ"ה

 

*(1)       שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;

 

*(2)       שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

 

 

 

 

 

 

 

 

*(ו)        לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב,                      ק"ת-חש"ם

באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי       התשמ"ה,

אחרי הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות התעבורה או אם סומן

בתמרור אחרת –

 

*(1)       בצד שמאל של הרחוב אלא אם כן הכביש הוא חד-סטרי או בניגוד

לכיוון הנסיעה; לענין פיסקה זו לא יראו ככביש חד-סטרי כביש

שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה;

 

*(2)       על שביל אופניים מסומן בתמרור;

 

*(3)       בתוך צומת או בתחום שנים-עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסומן

על ידי ראש העיריה או רשות התימרור המרכזית, בתמרור או בסימון

על אבני השפה, שמותר להחנות בו;

 

*(4)       במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים

והורדתם;

 

*(5)       בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן      ק"ת-חש"ם

בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי             התשנ"ג

שקבעה רשות התימרור המרכזית;

 

*(6)       בתוך מעבר חציה או בתחום שנים-עשר מטרים לפניו;

 

*(7)       בתחום שנים-עשר מטרים לפני קו עצירה;

 

*(8)       בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל;

ובתחום עשרים מטרים אחרי המפגש;

 

*(9)       בכביש, לרבות שולי הרחוב, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד

בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

 

*(10)     בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הרחוב;

 

*(11)     על גשר או בתוך מנהרה;

 

 

*(12)     בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש;

ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים"

ועשרים מטרים אחריו, בשני צדי הרחוב; ובלבד שמותר להעמיד או להחנות

רכב בצד הרחוב שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב

הכביש באותו מקום הוא שנים-עשר מטרים או יותר;

 

*(13)     בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה

אחרת;

 

*(14)     בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצג או סומן, פרט

לעצירה לשם הורדת נוסעים;

 

*(15)     בשטח הפרדה;                                                                          ק"ת-חש"ם

                                                                                                                                    התשנ"ג,

 

 

*(16)      במקום שהכניסה אליו בניגוד לתמרור;                                        ק"ת-חש"ם

 

*(17)     ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים אלא לשם העלאת                       ק"ת-חש"ם

חיילים והורדתם;                                                                      התשנ"ג

 

*(18)     ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב של נכה משותק             ק"ת-חש"ם

רגלים                                                                                       התשנ"ג

 

*(ז)       לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות                  ק"ת-חש"ם

            אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר ברחוב, אף במקום                       התשמ"ה

שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה אחרת.

 

5א.      (א)        רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות                  גרירת רכב

שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת                          ונעילתו

מפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או                     ק"ת-חש"ם

לבטיחות הציבור, רשאי מפקח להורות למי שהרכב                                  התשמ"ה

ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו.

 

(ב)        לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת מפקח כאמור                       ק"ת-חש"ם

בסעיף קטן (א) או אחרי הוראת שוטר לפי סעיף 70א(ב) לפקודת                 התשמ"ה

התעבורה, או אינו נמצא במקום, רשאי מפקח בין בעצמו ובין על ידי

מי שאישר אותו ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל

(להלן - גורר מורשה), להרחיק את הרכב, לגררו ולהחסינו או לנעול את

גלגליו או חלק מהם בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב, ובלבד

שינקוט באמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להבטיח את

בטיחות הרכב.

 

(ג)         בעד הרחקת רכב, גרירתו, החסנתו או שחרורו מנעילה תשולם אגרה, או    ק"ת-חש"ם

תשלום לגורר מורשה, כמפורט בתוספת השניה; אגרות או תשלומים          התשמ"ה

כאמור יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב, זולת אם

הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; רכב שאגרות

או תשלומים מוטלים על בעלו כאמור, לא יוחזר ולא ישוחרר מנעילתו

אלא אם כן שולמו האגרות, או התשלומים.

 

(ד)        רכב שננעל כאמור בסעיף קטן (ב) -                                                          ק"ת-חש"ם

                                                                                                                        התשמ"ה

 

 

 

 

 

 

(1)                 ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל

הרכב ביקש את השחרור ושילם את האגרות או התשלומים

החלים עליו; אולם אם לאחר 24  השעות הראשונות מתחיל יום

מנוחה, פגרה או שבתון על פי חיקוק (להלן - יום מנוחה) - ישוחרר

לפני כניסת יום המנוחה.

 

(2)                 ראש העיריה רשאי, מטעמים של בטחון, בטיחות או סילוק מפגע,

להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים

האמורים בסעיף קטן זה.

 

 

(ה)        ראש העיריה יקבע, באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל,       ק"ת-חש"ם

את הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה או הנעילה כאמור           התשמ"ה

בסעיף קטן (ב), וגורר מורשה כאמור יבצע את הגרירה, הנעילה או

השחרור של הרכב, בהתאם להוראות ראש העיריה או המפקח שינתנו\

לפי חוק עזר זה.

 

(ו)         ראש העיריה ימנה כמפקח לענין סעיף קטן (ב) רק מי שאושר לכך בידי      ק"ת-חש"ם

המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך.                             התשמ"ה

 

*(ז)        לא יוציא אדם רכב ממקום החסנתו ולא ישחררו מנעילתו לפני ששולמו

האגרות או התשלומים כאמור בסעיף קטן (ג).

 

6*.       לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד, ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע         רכב

המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד      שנתקלקל

לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו

במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא

דיחוי.

 

7.        *(א)      לא יחנה אדם, ולא ירשה לאחר להחנות, מונית במקום חניה שנקבע                       מוניות

כתחנת מוניות, אלא על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי

ההיתר.

 

(ב)                הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,

לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם

או לבטלם.

 

(ג)                  היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש העיריה בהסכמת המפקח

על התעבורה.

 

(ד)                היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 

**(ה)      משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעירייה, לפני קבלתו, אגרה בסך       ק"ת-חש"ם

3000 ₪ לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר         התשמ"ג

30 ביוני, תשולם מחצית האגרה בלבד.                                                     ק"ת-חש"ם

            התשמ"ד

 

(ו)      נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יחזיק את ההיתר במונית ויראהו

לשוטר או למפקח לפי דרישתו.

 

*(ז)       לא יעמיד אדם וחא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית

ברחוב לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם,אלא –

 

(1)                 אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או

החנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע, או

 

(2)                 אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט "לא פנוי".

 

8.         *(א)      לא יעמיד אדם, ולא ירשה להעמיד, אוטובוס ברחוב אלא במקום               אוטובוסים

שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור כפי שנקבע

בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או ההודעה

שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

 

*(ב)       לא יעמיד אדם, ולא ירשה להעמיד, אוטובוס במקום האמור לזמן

העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה

חלה לגבי תחנה סופית.

 

*(ג)       לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות, אוטובוס בתחנה סופית למעלה

מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים

הנקוב בתמרור.

 

8א.      (א)        לא יחנה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להחנות ברחוב בשעות             מכליות דלק

הלילה מיכלית דלק או גז, אלא במקום שקבע לכך ראש העירייה.              וגז

ק"ת-חש"ם

התשנ"ח

(ב)                לענין סעיף זה –

 

"מכלית דלק או גז" -      כלי רכב המכיל או הנועד להכיל דלק או גז

לאספקה לצרכנים או להעברה ממקום למקום;

 

"שעות הלילה" - השעות שבין 20.00 לבין 06.00 למחרת.

 

9.        ראש העירייה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו             תמרורים

לפי סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

 

10.       (א)        ראש העירייה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את     ריתוק רכב

מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים לעמוד במקום חניה    למקום חניה

מסויים.

 

(ב)                ציין ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא

            ירשה לאחר להעמיד או להחנות, באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום

וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

 

11.       *(א)      לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב                       אגרת הסדר

במקום חניה מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעורי             ק"ת התשכ"ו

האגרה הנקובים בתוספת.

 

*(ב)       (1)        לא ישאיר אדם, ולא ירשה לאחר להשאיר, רכב במקום חניה        ק"ת-חש"ם

מוסדר באמצעות מכשירים מיכניים או אלקטרוניים למעלה          התשנ"ג

מזמן החניה ששולמה אגרת הסדר בעדו ובתוך התקופה

המותרת לחניה באותו מקום אלא אם שילם מראש אגרה

נוספת בעד זמן החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים

בתוספת.

 

(2)        משך החניה באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני יהיה בהתאם      ק"ת-חש"ם

לאמור במכשיר ובתמרור המוצב במקום.                                     התשנ"ג

 

*(ג)       השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן למעלה מזמן החניה

ששולמה אגרת הסדר בעדו, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה

נוספת בעד זמן החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.

 

(ד)        סודרה החניה באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים, תשולם                       ק"ת-חש"ם

האגרה בהתאם להוראות שיצויינו על גבי המכשירים.                               התשנ"ג

 

 

 

(ה)                סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים, או

באופן אחר שייקבע על ידי ראש העירייה.

 

(ו)         סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה תשולם האגרה ברכישת כרטיס       ק"ת התשל"ו

החניה והפעלתו והצגתו בהתאם לחוק עזר זה; אי הפעלת או אי-הצגת        ק"ת-חש"ם

כרטיס החניה בהתאם להוראות חוק עזר זה, תהווה ראיה לכאורה על       התשנ"ג

אי-תשלום האגרה כאמור.

 

11א.    ראש העירייה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר, כולה או מקצתה,               פטור מאגרת

ובתנאים שייראו לו, אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן                הסדר

פטור כאמור בהתחשב בצרכי החניה.                                                                  ק"ת-חש"ם

            התשמ"ב

 

11ב.     (א)        נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים באותו                  חניה לתושבי

אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה באזור מגוריהם,        אזור שנקבע

ללא תשלום אגרה ומבלי להשתמש בכרטיסי חניה.                                               כמקום חניה

מוסדר.

 

(ב)        חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש    ק"ת-חש"ם

העירייה ואשר עליה צויין מספר הרכב והאזור שבו מותרת החניה לבעל     התשנ"ג

הרכב הגר באותו אזור (להלן - תווית).

 

(ג)         (1)        מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר ואין לו מקום

חניה פרטי בחצר ביתו, רשאי לקבל תווית לאחר שהגיש לראש

העירייה בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רשיון

רכב, תעודת זהות וכל מסמך אחר אשר יידרש להוכחת בעלותו על

הרכב ומען מגוריו;

 

(2)        לענין סעיף זה –

 

(א)    יראו אדם כאילו הוא בעלו של רכב אם אין בשימושו הפרטי

אלא אותו רכב בלבד ואם הוכיח על ידי מסמכים מהימנים,

לשביעות רצון ראש העירייה, כי הרכב הועמד לרשותו הבלעדית

בידי מעבידו או בידי תאגיד שלפחות שליש השליטה בו בידו;

 

(ב)    "רכב" - רכב פרטי, רכב פרטי דו-שימושי  (Double Purpose),

רכב מסחרי בלתי אחוד (Pick Up) או מונית, כמשמעותם בפקודת

התעבורה ובתקנות התעבורה, ובלבד שמשקלם הכולל המותר אינו

עולה על 4000 קילוגרם;

 

(3)        (א)        לאדם כאמור בפסקה (1) לא תינתן יותר מתווית לרכב אחד;

 

(ב)        בשום מקרה לא תינתן יותר מתווית אחת לרכב אחד;

 

(4)        (א)        תוקף התווית לתקופה שנרשמה בה, ואם לא נרשמה בה תקופה

-          מיום הוצאתה ועד תום השנה בה ניתנה;

 

(ב)    ראש העירייה רשאי להאריך תקופת תוקפה של תווית שניתנה,

לתקופה נוספת, בהודעה שתפורסם באחד העיתונים הנפוצים

בתחום העירייה.

 

 

 

 

 

(ד)        מי שקיבל תווית אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחד מאלה:

 

(1)                 העברת התווית לאחר;

 

(2)                 מכירת הרכב;

 

(3)                 העתקת מקום מגורים;

 

(4)                 הנסיבות כמפורט בסעיף קטן (ג)(2)(א) חדלו מלהתקיים;

 

(5)                 הוברר כי התווית ניתנה עקב מסירת פרטים כוזבים.

 

(ה)        (1)        העביר בעל רכב שבידו תווית את בעלותו ברכב או העתיק מקום מגוריו, יודיע על

כך לראש העירייה תוך 7 ימים מיום העברת הבעלות ברכב או העתקת מקום מגוריו,

לפי הענין, וכן יחזיר את התווית לראש העירייה;

 

(2)        הוברר כי אדם השיג תווית עקב מסירת פרטים כוזבים, עליו להחזירה מיד לראש העירייה.

 

(ו)         התווית תודבק אל השמשה הקדמית של הרכב בצדה הימני בפינה העליונה.

 

(ז)            מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, המוסר פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה

בהתאם לסעיף קטן (ג) או המשתמש או הנוהג בתווית שלא בהתאם לאמור

בסעיפים קטנים (ד), (ה) או (ו),עובר עבירה לפי חוק עזר זה.

 

12*        לא יקלקל אדם מכשיר מיכני או אלקטרוני שהועמד במקום חניה מוסדר               טיפול

ולא יטפל בו שלא בהתאם למטרתו.                                                                     במכשירבמקום

חניה מוסדר

ק"ת-חש"ם התשנ"ג

 

12א      *(א)      לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה             כרטיס חניה

ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו או              ק"ת התשל"ו

מספר כרטיסי חניה                                                                                ק"ת-חש"ם

התשמ"ב

 

*(ב)       לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס או לא אושר כדין על ידי                      ק"ת-חש"ם

מועצת העירייה.                                                                                     התשמ"ד

 

*(ג)       לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.

 

*(ד)       משך החניה באמצעות כרטיס החניה, יהיה בהתאם לאמור בכרטיס                       ק"ת-חש"ם

החניה ובתמרור המוצב במקום.                                                              התשנ"ג

 

*(ה)      בכרטיס חניה שאינו כרטיס חניה אלקטרוני -                                           ק"ת-חש"ם

התשנ"ג

(1)        לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד בעד חניה אחת,

אולם אם זמן החניה שהותר במקום עולה על שעה ואינו עולה

על 8 שעות, רשאי אדם להשתמש במספר כרטיסי חניה לזמן החניה,

ובלבד שלא יחנה מעל משך הזמן המותר לחניה באותו מקום

ושהסימנים שייעשו בכרטיסי החניה יורו על משך חניה רצוף;

 

 

(2)        לא יסמן אדם בכרטיס החניה, בעת החניית הרכב, וכל עוד נמשכת

החניה, יותר מסימן אחד המורה את משך החניה.

 

13.        (א)        מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה                       סמכויות

פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.                                       מפקח

 

(ב)    לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן (א).

 

14**       מי שאינו מקיים את דרישת ראש העירייה לפי סעיף 4א(3) או המפר תנאי               עונשין

            מתנאי רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, או העובר על הוראה מהוראות חוק

            עזר זה דינו - קנס 2,600 שקלים חדשים.

 

15.        חוקי עזר לאזור עיריית ירושלים (מרכבות עומדות), 1935 10 - בטלים.                    ביטול

 

16.        לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), תשכ"א-1960".      השם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            **תוספת ראשונה                                           ק"ת-חש"ם 269,

                                                                                                                                    התשמ"ה

 

(סעיף 11)                                                          ק"ת-חש"ם 257,

            התשמ"ה,

 

אגרת הסדר חניה

 

האגרה בשקלים

 

1.         במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי                                                                ק"ת-חש"ם

חניה או מכשירים מכניים או אלקטרוניים,                                                          התשנ"ג,

לכל רכב –

 

לכל שעה או לחלק ממנה                                                             300

 

2.         במקום חניה מוסדר על ידי סדרן -

 

(1)        לכל רכב, לכל שעה או לחלק ממנה                                  300

 

(2)        לכל אופנוע, לחודש מראש                                              4500

 

 

**תוספת שניה                                   ק"ת-חש"ם 257,

            התשמ"ה,

 

(סעיף 5א(ג))

 

אגרות ותשלומים בעד הרחקת רכב והחסנתו

או שחרורו מנעילתו

 

 

1.         אגרה או תשלומים בעד הרחקת רכב והחסנתו -

 

כמפורט בתוספת החמישית לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 7

(להלן - התקנות) לגבי הרחקת רכב והחסנתו.

 

2.         אגרה או תשלומים בעד שחרור רכב מנעילתו -

 

כמפורט בתוספת החמישית לתקנות לגבי הרחקת רכב; ואם נקבעו

בתוספת החמישית לתקנות אגרה או תשלום לגבי שחרור רכב

מנעילתו - כמפורט לגביהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוספת שלישית                                             ק"ת-חש"ם

התשנ"ג

(סעיף 11ב)

 

בקשה למתן תווית חניה

 

לכבוד

 

עיריית ירושלים

 

אני הח"מ, שם משפחה_________שם פרטי_________מס' זהות_________

 

בעל רכב מס'___________מסוג__________מס' חשבון ארנונה__________

 

מען מגורים___________________________________________ירושלים

 

מבקש בזה לתת לי תווית חניה לפי סעיף 11ב לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב

וחנייתו), התשכ"א-1960, ומתחייב בזאת להשתמש בתווית ולנהוג בה בהתאם

להוראות חוק העזר האמור.

 

אם אמכור את הרכב או אעתיק את מען מגורי, אחזיר את התווית לעירייה,

כמפורט בחוק העזר האמור.

 

אין לי מקום חניה פרטי בחצר ביתי.

 

אני מצהיר בזה כי הפרטים המפורטים בבקשתי זאת נכונים, וניתנו לשם

קבלת תווית חניה.

 

 

תאריך__________                                                      חתימה___________

 

 

 

נתאשר                                                                          מרדכי איש-שלום

י"א בכסלו התשכ"א (30 בנובמבר 1960)                                      ראש עיריית ירושלים

 

 

 

 

אני מסכים.

 

 

 

חיים משה שפירא                                                          יצחק בן-אהרון

שר הפנים                                                                      שר התחבורה

 

 

 


 

[1]               ע"ר 1934, תוס' 1, 414, עמ' 1 (הוחלף בסעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש], דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197).

[2]               חוקי א.י, כרך ב', פרק קכ"ח, עמ' 1271 (הוחלף בסעיף 77 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7,

                עמ' 173).

[3]               ק"ת התשי"ד, עמ' 1032 (הוחלף בתקנות התעבורה התשכ"א-1961, ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשנ"ג, עמ' 175).

[4]               ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2א             חוקי א"י, כרך ב', פרק קכ"ח, עמ' 1271 (הוחלף בסעיף 1 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7,

                עמ' 173).

4               ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

5               ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

6               ק"ת התש"י, עמ' 942 (הוחלף בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשנ"ג, עמ' 175).

7               ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשנ"ג עמ' 334.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

**             שיעורי האגרות צמודים למדד לפי חוק עזר לירושלים (הצמדה למדד), התשמ"ד-1984.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

8               י"פ התש"י, עמ' 505 (הוחלף בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970, ק"ת התש"ל, עמ' 738; התשמ"ב, עמ' 628).

9               ק"ת התש"ל, עמ' 738; התשמ"ג, עמ' 238.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

**             שיעורי האגרות צמודים למדד לפי חוק עזר לירושלים (הצמדה למדד), התשמ"ד-1984.

*  ברירת קנס לפי צו (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

*               ברירת קנס לפי צו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, ק"ת התשל,א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התש"ן, עמ' 234.

**             הקנס המירבי נקבע בסעיף 254 לפקודת העיריות ומתעדכן על פי צו לפי סעיף 64 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. שיעורי הקנס נקבע לאחרונה בק"ת התשנ"ו עמ' 993, מיום 11.6.96.

10             ע"ר 1935, תוס' 2, מס' 535, עמ' 837.

**             סכומי האגרה צמודים למדד לפי חוק עזר לירושלים הצמדה למדד), התשמ"ד-1984.

7               ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשנ"ג, עמ' 175.

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין