הגשת בקשות להסבת דו"חות, המרת הקנס לאזהרה  וערעור על דו"חות תנועה

ראשית, ככלל, לא יחליט תובע בבקשות השונות שלכם אלא אם תמציאו לו את כל המסמכם התומכים בטענותיכם.

הסבת דו"חות

במידה ובעל הרכב הרשום שעל שמו מתקבל הדו"ח לא היה זה שנהג ברכב בזמן העבירה - עליו לכתוב מכתב ליחידת התנועה ממנה קיבל את הדו"ח, לרשום את פרטיו ולצרף את פרטי האדם שנהג (מספר ת.ז.,רשיון נהיגה), כולל הצהרת הנהג על כך שהוא אכן נהג ברכב בזמן העבירה - הדו"ח יוסב על שמו של הנהג שהצהיר.

בעבירות הקשורות לרכב יש חזקה, שלפיה בעל הרכב (הרשום ברשיון הרכב) אחראי לביצוע העבירה, אלא אם הוכיח מי נהג ברכב, למי מסר את החזקה בו או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו או הסכמתו, או כי הרכב נמכר או הושכר. על המבקש להמציא מסמך המעיד על טענתו.

שימו לב כי אתם חייבים לבקש את ההסבה במועדים הקבועים בחוק ( תוך 30 יום).

הגשת בקשה לביטול דוח תנועה- ערעור על דו"ח

ככלל, אדם שקיבל דוח תנועה, רשאי להגיש בקשה לבטלו (מודה אבל מבקש להמיר לאזהרה). לצורך זה, עליו לפנות בכתב, בבקשה מנומקת, אליה יש לצרף את תצלום הדוח. בבבקשה יש לפנות לראש לשכת התנועה, משטרת ישראל באותו אזור בו נעברה העבירה, להמיר הדו"ח האזהרה או גניזתו מעילה אחרת כמפורט. בכל מקרה על הנאשם להקפיד שלא יפוג המועד לתשלום הקנס.
הבקשה תוגש על גבי הספח הנועד לכך הצמוד לדו"ח ותשלח בדואר רשום. רצוי לשמור על צילום של הבקשה ושובר המשלוח בדואר רשום.

העילות המעשיות להגשת בקשה לביטול דו"ח התנועה או איך מבטלים, בתכל'ס דוחות (אי ציות לתמרור, חציית צומת באור אדום, דו"ח מהירות וכו')

הקריטריונים המשפטיים לביטול הדו"ח- תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח כי נתקיים אחד מאלה:

בעבירות טכניות, כגון אי החזקת מסמכים, ליקויים בתאורת הרכב או במתקני עזר שבו, רשאי התובע לבטל הודעת תשלום קנס למי שתוך שנתיים לפני ביצוע העבירה הנוכחית, לא נמסרה לו הודעת תשלום קנס בשל עבירה טכנית כאמור, והליקויים תוקנו בהקדם.

בעבירות תעבורה אחרות רשאי התובע לבטל הודעת תשלום קנס אם נתקיים אחד מאלה:

  • הודעת תשלום הקנס ניתנה משיקולים פסולים, או ניתנו כמה הודעות תשלום קנס בשל אותה עבירה ללא הצדקה עניינית.

  • הודעת תשלום הקנס ניתנה בניגוד למדיניות מחלקת התנועה במשטרה לעניין אכיפת החוק לגבי עבירות תנועה מסויימות.

  • המבקש הוא בעל רשיון נהיגה לפחות חמש שנים, והוא לא עבר עבירת תעבורה, למעט עבירת חניה, או עבירה טכנית, בשנתיים שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית, ולדעת התובע העבירה, נסיבות ביצועה ומידת הסיכון או ההפרעה שגרמו אינן חמורות.

  • העבירה נעברה לשם פיקוח נפש, או בשל צורך רפואי דחוף ולדעת התובע לא גרמה להפרעה חמורה לתנועה או לסיכון.

  • בכל עבירות התעבורה המטופלות בידי המשטרה רשאי תובע שהוא קצין אגף תנועה מחוזי, או ראש מחלקת תנועה לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח שנסיבות קשות אישיות של הפונה מצדיקות שלא למצות עימו את הדין.

פניות נהגים - בקשה לקבלת תמונת העבירה וערעור מקוון

רשימת יחידות התנועה האזוריות - לחץ כאן

אם הדוח הוא "דוח אוטומטי", רשאי האזרח לפנות למשטרה ולבקש ביטול הדוח, ערעור עליו או בקשת תמונה גם דרך האינטרנט. אם מבקשים להישפט ולשם כך נזקקים לתמונה שצולמה ע"י מצלמה אוטומטית - יש לשלוח מכתב בקשה ליחידה המופיעה בראש הדו"ח ולבקש את התמונה על פי המספרים שמופיעים על הדו"ח. בקשה לביטול דוח שאיננו "דוח אוטומטי" - יש למסור ליחידת התנועה באזורה נעברה העבירה. עוד יצויין כי ניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח מהעילות הקבועות בחוק תוך 30 יום בלבד מיום המצאת הדו"ח לנהג כדין. עם זאת, במקרה של דו"ח אוטומטי , היות שהדוח מגיע לבעל הרכב לאחר זמן רב, ניתן לפנות עד 60 יום מהמועד המודפס בהודעת תשלום הקנס המקורי, כפי שהוא מופיע בחלקו הימני העליון על הודעת תשלום הקנס.

יצוין כי בתקופת 60 הימים הללו כלולים הן 30 הימים של מועד הפניה כפי שנקבע בחוק, והן 30 יום להבטחת הגעת הדוח במועד. נציין, כי פנייה באמצעות האינטרנט אינה בגדר "פניה בדואר רשום" לעניין התקנות, ואינה  ראיה להוכחת תאריך המשלוח/ההגעה של הבקשה.יש לזכור כי בקשה לביטול הקנס אינה מעכבת הכפלתו אם הבקשה אינה מתקבלת.

אם נדחתה הבקשה לביטול הקנס אפשר עדיין לבקש להישפט תוך ‏30 יום. בד"כ נשלחת לאחר תשובות ראש לשכת התנועה, הודעת כפל קנס ובה כלולה בקשה להישפט למי שיבחר לבקש משפט.

בכל מקרה, ערעור יוגש תוך 30 יום במידה ואתם סבורים כי הדו"ח נרשם שלא כדין, טעות של שוטר, טעות של רשות התמרור, לא היה כלל תמרור וכו'

 

ביטול או הפחתה של תוספת הפיגור

*   הבקשה מוגשת למשטרה המטה הארצי, מענ"א, ירושלים בכתב ויש לצרך תצהיר והמסמכים הרלוונטים לאימות העובדות.

סעיף 229(ו) לחוק סדר הדין הפלילי מקנה לתובע סמכות לבטל או להפחית את תוספות הפיגור שהצטברו על קנס שלא שולם במועדו. עילות הביטול כאמור נקבעו בחוק וכן נקבע כי על המבקש לתמוך את בקשתו בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות בה. מלבד התצהיר יצרף המבקש לבקשתו מסמכים התומכים בבקשתו.

 ואלה העילות לביטול תוספת הפיגור, כולה או חלקה:

(א) נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בו

למשל המבקש שהה בחו"ל בעת שניתן לו הדו"ח, שירת במילואים, או אושפז. תובע רשאי לבטל תוספת פיגור מפני עילה זו אם נוכח כי העדרותו של המבקש מסיבות אלה, היא שמנעה ממנו לשלם את הקנס במועד. הוברר לתובע כי המבקש קיבל את הודעת תשלום הקנס, התראה על חיוב בתוספת פיגור, או על אי חידוש רשיון נהיגה, זמן סביר לפני יציאתו לחוץ לארץ, לשירות בצה"ל, או לפני מועד אשפוזו, או אם מנסיבות המקרה עולה כי המבקש בחר להתעלם מהודעות ומהתראות בנדון, לא יבטל התובע את תוספת הפיגור.

 

(ב) הסיבה לחיוב בתוספות פיגור יסודה בתקלה של רשויות המדינה, כגון שהודעה על שינוי כתובת שנשלחה בדאר רשום, לא נקלטה, שהיה עיכוב בלתי סביר בטיפול בפניית המבקש לעניין ביטול הודעת תשלום קנס, או ביטול תוספת פיגור, או שהרשות לא נתנה למבקש אפשרות לשלם את הקנס במועד.

 

(ג)  הוגשה הבקשה לביטול תוספת הפיגור מיד לאחר שהוסרה המניעה לתשלום הקנס במועד (למשל המבקש החלים ממחלה ממושכת, חזר מנסיעה לחו"ל, חזר ממילואים...) ונתמלא אחד מהתנאים המפורטים בפסקאות (א) או (ב) לעיל, רשאי התובע לבטל את תוספת הפיגור. השהה המבקש את הגשת בקשתו כאמור, רשאי התובע לבטל את תוספת הפיגור רק בחלקה, הכל לפי נסיבות המקרה.

 

  מעקב אחר ביטול הודעת תשלום קנס

 

(א) החלטת התובע לבטל הודעת תשלום קנס או תוספת פיגור תהיה מנומקת בהתאם לאמור בהנחיה זו.

 

(ב) התובעים ינהלו רישום מרוכז על ביטול הודעות תשלום קנס ועל ביטול תוספות פיגור, ובו יכללו פרטים אלה:

(1) תאריך הגשת בקשת הביטול;

(2)  תאריך ביצוע העבירה;

(3)  מהות העבירה;

(4)  סיבת הביטול;

(5)  תאריך הביטול;

 

(ג)  אחת לשלושה חודשים יגיש התובע ליועץ המשפטי לממשלה דיווח סטטיסטי ובו יפרט מספר הבקשות לביטול הודעות תשלום קנס ולביטול תוספות פיגור שהוגשו, מספר הבקשות שנדחו ומספר הדו"חות שבוטלו, תוך ציון עילות הביטול כמפורט בהנחיה זו.

 

מה כדאי לבדוק בטרם מגישים ערעור על דו"ח התנועה?

 מחוז צפון

טל: פניות
בנוגע לדוחות
 

פקס
 

היחידה וכתובתה
 

04-6524496

04-6524459

את"ן מרחב עמקים
רח' הנשיא
עפולה 18289
 

04-9876862

04-9876906

את"ן מרחב גליל
רח' ההגנה 16
עכו 24314

04-8658444

04-8658498

את"ן מרחב חוף
רח' בר - יהודה 18
חיפה 32627

מחוז מרכז

טל: פניות
בנוגע לדוחות
 

פקס
 

היחידה וכתובתה
 

08-9371557

08-9371580

את"ן מרחב שפלה
רח' הרצל 206
רחובות 76270

09-7473353

09-7473383

את"ן מרחב שרון
כביש השרון
כפר סבא 44102
 

מחוז ירושלים

טל: פניות
בנוגע לדוחות
 

פקס
 

היחידה וכתובתה
 

02-5311444 

שלוחה 9

02-5311465

את"ן מחוז ירושלים
רח' יפו 97
ירושלים

מחוז דרום

טל: פניות
בנוגע לדוחות
 

פקס
 

היחידה וכתובתה
 

08-8547777/8

08-8547780

את"ן מרחב לכיש
רח' שדרות
יצחק הנשיא
 

08-6464450

08-6464550

את"ן מרחב נגב
שד' טוביהו 5
באר - שבע 84243

08-6362415

08-6362438

יחידת אילת / תנועה
רח' כיכר ת"א
אילת

מחוז תל אביב

טל: פניות
בנוגע לדוחות
 

פקס
 

היחידה וכתובתה
 

03-6804444
03-6802222
(מענה ממוחשב)

03-6801563

את"ן מחוז ת"א
רח' אמץ פינת סלמה
יפו

03-6104410

03-6104458

את"ן מרחב דן
רח' ז'בוטינסקי 122
רמת - גן 52563
 

03-5644360

03-5644333

את"ן מרחב ירקון
רח' הרכבת 14
ת"א 65116
 

03-5027922

03-5027961

את"ן מרחב איילון
רח' פיכמן 6
חולון 58387
 

03-6304464

03-6304432

את"ן יפתח
דרך לוד 100
תל-אביב
 

 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

ערעור דוח