המדריך המעשי והמקיף להתמודדות בנושא חיובי מים.

 

במדריך זה ננסה לענות על כל השאלות השכיחות בנושא חיובי מים בכלל וגבייתו בפרט, נרחיב על סמכותן של תאגידי המים והרשויות השונות וכמובן נסקור את הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם חיובי מים מוגזמים ושגויים, כפל הקנס, העיקולים,
המידע שלהלן ניתן באופן כללי אינו בא במקום החוק והתקנות ואינו בא להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.

מומלץ לעיין בכל הנושאים בפורטל על מנת לקבל תמונה מלאה ומקיפה של הנושא.

ב- 1/1/2010, נכנסו לתוקפם שיטה חדשה ותעריפים חדשים לתשלום חשבונות המים הכללים נקבעו על-ידי מועצת הרשות הממשלתית למים, ואין לתאגיד או לעירייה יכולת להשפיע עליהם. 


תעריף אחוד לשירותי מים וביוב
הכללים החדשים קובעים כי התעריף לא יופרד יותר לחיוב עבור מים וחיוב עבור ביוב. התעריפים החדשים כוללים תעריף אחד לאגרות מים וביוב .כמו כן, לצרכן הביתי שתי מדרגות של תעריפי חיוב בלבד.

עדכון נפשות
הכללים החדשים קובעים כי חיובי המים עבור כל יחידת דיור, יתבצעו על פי מספר הנפשות המתגוררות באותה יחידה.
לשם כך, קובעים הכללים כי על התושבים להגיש לתאגידי המים והעיריות טפסים מיוחדים לעדכון נפשות, כולל ספחי תעודות זהות. לכל תושב מעל גיל 18 יש לצרף ספח תעודת זהות משלו.  התאגיד אינו יכול לעשות שימוש בנתונים שהיו בידיו קודם ל- 1/1/2010 כגון נתונים שהועברו לצורך חישובי ארנונה. עם זאת, תושבים ששלחו עדכונים לצורך חישוב היטל הבצורת בשנת 2009 ואלה אושרו, לא נדרשים לשלוח עדכון פעם נוספת . הכללים מחייבים את התאגיד להעמיד החל מינואר 2010 בכל יחידת דיור בה לא הוגשו טפסים בצרוף צילומי תעודות הזהות, כאמור לעיל, את מספר המתגוררים בה על 2 נפשות בלבד, כשיוגשו הטפסים מספר הנפשות יעודכן בהתאם.

לחוזר מנהל רשות המים לספקי המים בדבר עדכון נפשות מוכר של צרכני מים

צריכת מים:

  • צריכת המים נקבעת על פי קריאת מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה, ביחידות של מטר מעוקב (מ"ק = 1000 ליטר), נכון ליום הקריאה.

  • יש להבטיח גישה חופשית ונוחה אל מד המים שתאפשר קריאה וטיפול. במקרה של חוסר נגישות, הקריאה תיקבע על פי הערכה.

  • הצריכה המחויבת משקפת את הקריאה במד המים בתוספת צריכה משותפת שנקראה במד המים הראשי, המחולקת באופן שווה בין כל הצרכנים. על פי כללי התעריפים שנקבעו על ידי רשות המים, בין אם לא נצרכו מים כלל או נצרכה כמות מים קטנה מ-3 מ"ק יחויב הצרכן בעלות צריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, על פי התעריף הרלבנטי.

  • תאגיד המים אחראי על מערכות המים עד למד המים הראשי, המותקן בגבול המסומן של הנכס.

  • האחריות על רשת המים הפרטית ותיקונה חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים, אביזרים, צנרת וכל העבודות הנדרשות . שימו לב כי כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הפרטית שלכם יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה והפרפר ממשיך להסתובב יש להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.

  • תעריפי המים הם אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

תיאור הטופס לתשלום

חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים והוא מורכב משני ספחים. העליון, מכיל את פירוט החיוב והוא גם משמש כחשבונית מס/קבלה לאחר התשלום. החלק התחתון הינו הקבלה הנשלחת לתאגיד המים לאחר ביצוע התשלום בבנק או בדואר.

בספח העליון יש לשים לב למספר שדות:
מספר הנכס - מספר פנימי לזיהוי הנכס במערכת המחשוב- יש לוודא שמדובר בנכס שלכם.
מספר מד מים - לכל מד מים מספר המזהה אותו באופן ייחודי- יש לבדוק בפועל את מספר המד שלכם ולהשוותכם למספר בחשבון..
תאריך הקריאה - התאריך בו נקרא מד המים- יש לוודא כי מדובר בתאריך עדכני.
קריאה קודמת - קריאת הכמות שהופיעה במד המים בתאריך הקריאה הקודם- יש לבדוק מול החשבון האחרון ששולם על ידכם.
קריאה נוכחית - קריאת הכמות שהופיעה במד המים בתאריך הקריאה האחרון-יש לבדוק מול החשבון האחרון ששולם על ידכם..
תקופת חשבון  - חשבונות המים נשלחים לבתי התושבים אחת לחודשיים. כל משלוח שכזה מוגדר כתקופה. לאורך השנה יש שש תקופות חיוב.
סוג קריאה - מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים מסיבות שונות (כגון שער סגור, כלב, חפץ או שיח מסתיר את מד המים).
תוספת לצריכה - מציין האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים. למשל, במקרים בהם מד המים עצור (אינו מתקדם) או שהוחלף בין הקריאות - התוספת לצריכה מציינת את הכמות שנקראה במד המים הישן בין הקריאה הקודמת לבין מועד ההחלפה.
צריכה משותפת - ההפרש בין הכמות שנמדדה במד המים הכללי לבין סך הכמויות שנמדדו במדי המים הפרטיים- נא לעיין במאמר צריכה משותפת באתרנו. 
פירוט מחירים - פירוט של כל מדרגות המחיר.
מספר מסלקה - המספר המזהה של החשבונית במערכת. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.

חשוב לשמור את כל הקבלות ששילמתם.

החלפת בעלי החשבון בגין מכירת דירה

על המוכר שעוזב את הדירה להודיע לעירייה בצירוף האסמכתאות הבאות: חוזה מכר, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. המוכר יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). על הקונה להגיע למחלקת הגביה של העירייה ולהצהיר בדבר מספר הנפשות המתגוררות בדירה.שימו לב, במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. העירייה ממליצה לבצע את כל העניין בתוך יום אחד או יומיים.

החלפת בעלי החשבון בגין השכרת דירה

על השוכר (או בעל הדירה) שעוזב את הנכס להגיע להודיע ולהגיע לעירייה עם חוזה השכירות שהסתיים, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. השוכר (או בעל הדירה) שעוזב יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו. במעמד סגירת החשבון יחזור הנכס על שם בעליו. ניתן להציג באותו מעמד חוזה שכירות חדש באם קיים, ולהעביר את חשבון המים ישירות על שם השוכר החדש (גם אם בעל הנכס אינו נוכח). במידה והנכס אינו רשום על שם הדייר שעוזב, על הדייר העוזב להביא עמו ייפוי כוח עליו חתום בעל הנכס המאפשר לו לסגור חשבון מים, וכן צילום ת.ז. של בעל הנכס. על השוכר יהיה להגיש למחלקת המים בעירייה צילום ת.ז ולהצהיר בדבר מספר הנפשות המתגוררות בדירה. שימו לב, בד"כ העיריות אינן מאפשרות לרשום חשבון על שוכר חדש במידה ותקופת השכירות היא פחות משנה אחת. במקרה של תקופת שכירות קצרה מ- 12 חודש חשבון המים יישאר על שם בעל הנכס.

 

מדי המים- ישנם מספר סוגי מדי מים, אולם המפרט דומה בכולם: 

מספר מד המים:
המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח, במערכת הממוחשבת של תאגיד המים מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה. מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

קריאת המים:
הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק, הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.

פרפר מרכזי:
בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב. במידה וקיימת צריכת מים והפרפר אינו מסתובב, סביר להניח שמד המים אינו תקין. 
במידה וכל ברזי הבית והחצר סגורים והפרפר מסתובב קרוב לוודאי שקיימת נזילה, יש להזמין שרברב באופן פרטי ולתקן את הנזילה.

פרפר קטן וספרות מסביבו:
נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים. אין לגעת בהם.

חץ:
החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי המים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן, במידה וכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות לתאגיד המים

במקרים של תקלות במד המים כגון:
נזילות, זכוכית שבורה, שעון עצור  או בכל תקלה אחרת יש לפנות לתאגיד המים ולדווח על התקלה.
 
 

 

 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

                                

בן- ארי - משרד עורך דין

 

 

חשבון מים- המדריך המלא