הגשת בקשות ערעור חיוב חשבון מים וערעור על חוב קיים

בקשת בדיקת תקינות מד המים. (בוררות מד מים)

במידה והינך חושב כי מד המים "מזייף" ומדידתו אינה תקינה, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע - 2009, מד המים ישלח לבדיקה במעבדה מורשית ע"י נציבות המים ותוצאות הבדיקה יישלחו לבית הלקוח. בדיקת מד המים כרוכה בתשלום. מד המים יישלח ע"י תאגיד המים למעבדת בדיקה חיצונית בעלת רישיון מאת נציבות המים. במקום מד המים שנשלח לבדיקת מעבדה, יותקן בנכס מד מים חדש. זמן הבדיקה אורך כחודש ימים ותוצאותיה ישלחו לבית הלקוח. אנא שימו לב, כי במידה ותוצאות המעבדה יעידו כי מד המים היה תקין, לא תהיו זכאים לזיכוי חשבונכם, ועלות בדיקת המעבדה לא תוחזר. במידה ותוצאות המעבדה יעידו כי מד המים לא היה תקין, תחויבו באמצעות הערכה. הערכת הצריכה תהיה לפי צריכת המים בתקופות שלפני ואחרי המועד בו מד המים לא פעל כהלכה או לפי הצריכה האמיתית שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, עלות בדיקת המעבדה תוחזר לכם

לסיכום, בכל מקרה שמתקיימת מחלוקת בין התאגיד והצרכן בנוגע לתקינותו של מד המים רשאי הצרכן לבקש להעביר את מד המים באמצעות התאגיד לבדיקה במכון בדיקה שאושר על ידי רשות המים הממשלתית, לא יהיה ניתן לערער על תוצאות הבדיקה והן מחייבות הן את תאגיד המים והן את הצרכן.
אנא שימו לב, בהתאם לסעיף 1 בתוספת השנייה לחוק, תחויבו עבור בדיקת מד המים, בתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ - 7 שנים בסכום של:
1. מד מים שקוטרו עד " 3/4 כולל: 97.3 ש"ח
2. מד מים שקוטרו מעל " 3/4: 130.8 ש"ח

 

בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

במידה ואתם חושבים כי חשבון המים שקיבלתם גבוה במיוחד או שלא תואם את השימוש שלכם באפשרותכם להגיש בקשה לבירור לתאגיד המים
לפי (סעיף 2(ג) לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה), תשע"א 2011-
יש למלא בכל פניה לבירור אודות חיוב חריג את הפרטים הבאים שם הצרכן,מספר צרכן (משלם),מספר מד,כתובת וכו'

עליכם לדעת כי רק בקשה בשל צריכה חריגה מאוד (כמות מים השווה או העולה על 200% מכמות המים שנמדדה במד המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים ובלבד שלא תפחת מ 30- מטרים מעוקבים לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס –
ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס) תדון בתאגיד המים . הבקשה יכולה להיות עבור *"תקופת חיוב" – תקופה שלגביה נמדדה כמות המים שעברה במד מים ונשלחה הודעת חיוב לצרכן, ובלבד שלא תעלה על שישים ושבעה ימים.  ועבור "מד מים משויך" – מד מים, אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים ושהחברהמשייכת לאותו צרכן;
בבקשה תתבקשו לציין את כל הפרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים:
1. בתקופת החיוב
2. בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; תקופה או בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים כמו כן תתבקש להצהיר כי לא ידועה לך כל סיבה לצריכה החריגה מאוד וכי לא הגשת בעבר בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים המשויך לך.

בחלק מאתרי הרשויות ניתן להוריד טפסים יעודים לבקשה.

בהתאם לכללים חדשים שפורסמו במהלך השנה (כללי תאגיד המים (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה)) נקבע כי צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי וזאת לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב וזאת אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.
להלן שלבי ברור הפנייה כפי שהגדיר המחוקק:
1.     על התושב להפנות בקשה לעריכת בירור לפי נוסח שהוגדר בכללים (מצ"ב).
2.    קיבלה חברה בקשה לעריכת בירור, עליה לערוך מספר בדיקות ואימותים בהתאם לרשום במחשבי החברה לרבות תאריך התקנת המד, האם בוצעה קריאה/הערכה וכו'.
3.     על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו.
4.      רשאי צרכן לדרוש מחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור ובכפוף לתשלום אגרה בעד עריכת בדיקות נוספות (עבור מד מים דירתי שכיח "3/4 – 154.05 ₪ ועבור מד הגדול מ "3/4 - 417.6 ₪), לבצע בדיקות נוספת (מדובר בבדיקות בשטח לרבות בדיקה להצלבה, איכות התקנת מד המים, ועוד).
5.       בהתאם לכללים הללו על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור נוסף ותשלום האגרה, על תוצאות הבדיקות (בשטח) שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו וכן את זכותו של המבקש לערער על ממצאי הבדיקות בפני רשות המים.
 
הכללים מגדירים את המקרים בהם תוחזר למבקש אגרת הבדיקות הנוספות (עקרונית בכל מקרה בו תאגיד המים אחראי לקריאה החריגה).

בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת הפרטית

באפשרותכם לבקש הנחה או הקלה בגין נזילה שהייתה אצלכם (דירה פרטית ו/או בית משותף) ובגינה חויבתם בתשלומי יתר בחשבון המים- עליכם יהיה להצהיר כי הייתה נזילה ברשת הפרטית והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה שלכם נבעה מהנזילה . כמובן שעליכם להוכיח את טענתכם בעניין באמצעות קבלות על התיקון וכו'.
 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורך דין

ערעור חוב