צבירה משותפת- חשבון מים בבית משותף

 

 

צריכת מים משותפת היא הפחתה בין סך הצריכה במד המים המשני המודד את צריכת המים הפרטית של הלקוח אליו הוא משויך: דירה, עסק פרטי, מחסן ועוד. למעט מצב בו קיים הסדר חלוקה אחר המעוגן בהסכמה בכתב מצד כל הדיירים, ( כל לקוח אחראי באופן אישי לצנרת הפרטית לאחר מד המים הכללי של הנכס ועד לברז) ובין הצריכה הנמדדת במד המים הראשי הנמצא בין רשת המים בגבול המגרש לבין רשת המים הפרטית של הנכס או של הבניין, ומודד את כל כמויות המים העוברות דרכו. הוא בעל קוטר גדול יותר או קוטר זהה למדי המים המשניים המחוברים אליו. תאגיד המים אחראי על תחזוקה שוטפת ואיכותית של צנרת המים העירונית עד למד המים הכללי. ומחולקת בין הדיירים, על פי כללי המים. החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים משותפים של הבניין, למשל השקיית גינת הבניין או ניקיון חדר האשפה.

דרך חישוב צריכת המים המשותפת הוגדרה בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב להקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009 (פורסמו בקובץ תקנות 6847, י"ד בטבת התש"ע, 31.12.2009).

כללי חישוב חשבון המים בצריכה המשותפת הן:
בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס.

בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת שרשמו כל מדי המים הנפרדים בנכס.

צריכת המים המשותפת שמתקבלת לאחר החלוקה, נוספת לצריכת המים הביתית או לצריכה למטרה אחרת, שמשמשים לה המים בנכס

במידה וקיבלתם חשבון מים מנופח בבית המשותף כדאי לכם לבדוק מספר נושאים:מהות וגובה השימוש במים לגינון ו/או שימושים אחרים בתחום הבניין או הנכס שלכם, נזילה או דליפה בצינורות המים הפרטיים שלכם בבניין (בין מד המים הראשי בגבול הנכס ובין מדי המים של יחידות הדיור) האחריות על רשת המים הפרטית הנה על בעלי הבניין (כל הדיירים), תקלה באחד או יותר ממדי המים בדירות של הדיירים (לדוגמא: מד מים שנעצר או שאינו מונה את כמות המים כראוי), גניבת מים (למשל התחברות פיראטית לצינור הגינה בבית המשותף).

 

כיום, שיטת חלוקת הפרשי המדידה מבוצעת באופן שווה בין כלל הדיירים בבניין. החל מיום 1/1/2012 ובהתאם לכללי תאגידי מים וביוב מתשנה החלוקה והיא תבוצע לפי יחס שטחים כל זאת בכפוף להמצאת המסמכים הבאים ע"י נציבות הבית.

המעוניינים ששיטת החלוקה הזו לא תחול עליהם באופן גורף, יביאו באמצעות נציגות הבית את המסמכים הבאים:

בבית הרשום כבית משותף:

  • פנייה בכתב חתומה על ידי נציגות הבית המשותף לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם לשטחים ולפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969.
  • כתב מינוי של נציגות הבית המשותף.
  • נוסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

בבית שאינו רשום כבית משותף:

  • פנייה בכתב חתומה על ידי נציגות הבית המשותף לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם לשטחים ולפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
  • כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  • אישור בדבר שטחי הדירות בבניין מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית (ובהיעדר מסמכים כאמור - מטעם מודד מוסמך)

כל עוד לא הומצאו המסמכים הנ"ל הפרשי המדידה יחולקו באופן שווה בין כל הדיירים בבניין.

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורך דין

צבירה משותפת